Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe, a także omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest

Dane osobowe zbierane przez przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności zbiera i przetwarza dane osobowe:

  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług, w tym w celu informowania o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez, lub w których uczestniczy oraz o działalności (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.kamil-partyka.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wykonywania umów zawieranych przez z Klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności lub wykonanie usługi, np. w zakresie organizowanych szkoleń.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług polegających na przeprowadzaniu szkoleń uregulowane jest również w Regulaminie świadczenia usług szkoleniowych. 

Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług szkoleniowych.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi związanej z przetwarzaniem przez danych osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

  • do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez, jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,
  • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z , w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie . Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie: www.kamil-partyka.pl.

 

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem: 21.11.2020 r.